闻诵《法华经》歌

作者:修雅 朝代:唐代
闻诵《法华经》歌原文
山色沈沈,松烟幂幂。空林之下,盘陀之石。石上有僧,
结跏横膝。诵白莲经,从旦至夕。左之右之,虎迹狼迹。
十片五片,异花狼藉。偶然相见,未深相识。知是古之人,
今之人,是昙彦,是昙翼?我闻此经有深旨,
觉帝称之有妙义。合目冥心子细听,醍醐滴入焦肠里。
佛之意兮祖之髓,我之心兮经之旨。可怜弹指及举手,
不达目前今正是。大矣哉,甚奇特,空王要使群生得。
光辉一万八千土,土土皆作黄金色。四生六道一光中,
狂夫犹自问弥勒,我亦当年学空寂,一得无心便休息。
今日亲闻诵此经,始觉驴乘匪端的。我亦当年不出户,
不欲红尘沾步武。今日亲闻诵此经,始觉行行皆宝所。
我亦当年爱吟咏,将谓冥搜乱神定。今日亲闻诵此经,
何妨笔砚资真性。我亦当年狎儿戏,将谓光阴半虚弃。
今日亲闻诵此经,始觉聚沙非小事。我昔曾游山与水,
将谓他山非故里。今日亲闻诵此经,始觉山河无寸地。
我昔心猿未调伏,常将金锁虚拘束。今日亲闻诵此经,
始觉无物为拳拲。师诵此经经一字,字字烂嚼醍醐味。
醍醐之味珍且美,不在唇,不在齿,只在劳生方寸里。
师诵此经经一句,句句白牛亲动步。白牛之步疾如风,
不在西,不在东,只在浮生日用中。日用不知一何苦,
酒之肠,饭之腑,长者扬声唤不回。何异聋,何异瞽,
世人之耳非不聪,耳聪特向经中聋。世人之目非不明,
目明特向经中盲。合聪不聪,合明不明,辘轳上下,
浪死虚生。世人纵识师之音,谁人能识师之心。
世人纵识师之形,谁人能识师之名。师名医王行佛令,
来与众生治心病。能使迷者醒,狂者定,垢者净,邪者正,
凡者圣。如是则非但天恭敬,人恭敬,亦合龙赞咏,
鬼赞咏,佛赞咏。岂得背觉合尘之徒,不稽首而归命。
闻诵《法华经》歌拼音解读
shān sè shěn shěn ,sōng yān mì mì 。kōng lín zhī xià ,pán tuó zhī shí 。shí shàng yǒu sēng ,
jié jiā héng xī 。sòng bái lián jīng ,cóng dàn zhì xī 。zuǒ zhī yòu zhī ,hǔ jì láng jì 。
shí piàn wǔ piàn ,yì huā láng jiè 。ǒu rán xiàng jiàn ,wèi shēn xiàng shí 。zhī shì gǔ zhī rén ,
jīn zhī rén ,shì tán yàn ,shì tán yì ?wǒ wén cǐ jīng yǒu shēn zhǐ ,
jiào dì chēng zhī yǒu miào yì 。hé mù míng xīn zǐ xì tīng ,tí hú dī rù jiāo cháng lǐ 。
fó zhī yì xī zǔ zhī suǐ ,wǒ zhī xīn xī jīng zhī zhǐ 。kě lián dàn zhǐ jí jǔ shǒu ,
bú dá mù qián jīn zhèng shì 。dà yǐ zāi ,shèn qí tè ,kōng wáng yào shǐ qún shēng dé 。
guāng huī yī wàn bā qiān tǔ ,tǔ tǔ jiē zuò huáng jīn sè 。sì shēng liù dào yī guāng zhōng ,
kuáng fū yóu zì wèn mí lè ,wǒ yì dāng nián xué kōng jì ,yī dé wú xīn biàn xiū xī 。
jīn rì qīn wén sòng cǐ jīng ,shǐ jiào lǘ chéng fěi duān de 。wǒ yì dāng nián bú chū hù ,
bú yù hóng chén zhān bù wǔ 。jīn rì qīn wén sòng cǐ jīng ,shǐ jiào háng háng jiē bǎo suǒ 。
wǒ yì dāng nián ài yín yǒng ,jiāng wèi míng sōu luàn shén dìng 。jīn rì qīn wén sòng cǐ jīng ,
hé fáng bǐ yàn zī zhēn xìng 。wǒ yì dāng nián xiá ér xì ,jiāng wèi guāng yīn bàn xū qì 。
jīn rì qīn wén sòng cǐ jīng ,shǐ jiào jù shā fēi xiǎo shì 。wǒ xī céng yóu shān yǔ shuǐ ,
jiāng wèi tā shān fēi gù lǐ 。jīn rì qīn wén sòng cǐ jīng ,shǐ jiào shān hé wú cùn dì 。
wǒ xī xīn yuán wèi diào fú ,cháng jiāng jīn suǒ xū jū shù 。jīn rì qīn wén sòng cǐ jīng ,
shǐ jiào wú wù wéi quán gǒng 。shī sòng cǐ jīng jīng yī zì ,zì zì làn jiáo tí hú wèi 。
tí hú zhī wèi zhēn qiě měi ,bú zài chún ,bú zài chǐ ,zhī zài láo shēng fāng cùn lǐ 。
shī sòng cǐ jīng jīng yī jù ,jù jù bái niú qīn dòng bù 。bái niú zhī bù jí rú fēng ,
bú zài xī ,bú zài dōng ,zhī zài fú shēng rì yòng zhōng 。rì yòng bú zhī yī hé kǔ ,
jiǔ zhī cháng ,fàn zhī fǔ ,zhǎng zhě yáng shēng huàn bú huí 。hé yì lóng ,hé yì gǔ ,
shì rén zhī ěr fēi bú cōng ,ěr cōng tè xiàng jīng zhōng lóng 。shì rén zhī mù fēi bú míng ,
mù míng tè xiàng jīng zhōng máng 。hé cōng bú cōng ,hé míng bú míng ,lù lú shàng xià ,
làng sǐ xū shēng 。shì rén zòng shí shī zhī yīn ,shuí rén néng shí shī zhī xīn 。
shì rén zòng shí shī zhī xíng ,shuí rén néng shí shī zhī míng 。shī míng yī wáng háng fó lìng ,
lái yǔ zhòng shēng zhì xīn bìng 。néng shǐ mí zhě xǐng ,kuáng zhě dìng ,gòu zhě jìng ,xié zhě zhèng ,
fán zhě shèng 。rú shì zé fēi dàn tiān gōng jìng ,rén gōng jìng ,yì hé lóng zàn yǒng ,
guǐ zàn yǒng ,fó zàn yǒng 。qǐ dé bèi jiào hé chén zhī tú ,bú jī shǒu ér guī mìng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

闻诵《法华经》歌原文,闻诵《法华经》歌翻译,闻诵《法华经》歌赏析,闻诵《法华经》歌阅读答案,出自修雅的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.lhcip.com/shi/43731.html

诗词类别

修雅的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语